Skip to main content

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «HiPP #ΚαλλιεργούμεΑξίες»

«HiPP #ΚαλλιεργούμεΑξίες»

1. H Εταιρεία με την επωνυμία «Γερολυμάτος International ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), η οποία εκπροσωπεί τη HiPP Greece, καλούμενη στο εξής χάριν συντομίας «HiPP», που εδρεύει στo Κρυονέρι, επί της οδού Ασκληπιού 13, με ΑΦΜ: 094105111, διοργανώνει σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη (εφεξής καλούμενη η «Συνεργάτιδα Εταιρεία») διαγωνισμό με την ονομασία «HiPP #ΚαλλιεργούμεΑξίες» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), που θα διεξαχθεί μέσω του διαδικτυακού τόπου της HiPP Greece στο Instagram: (https://www.instagram.com/hippgreece), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις.

2. Σκοπός του Διαγωνισμού και Δώρα: Ο συγκεκριμένος Διαγωνισμός έχει στόχο την ανάδειξη, μέσω κλήρωσης, τεσσάρων (4) Νικητών και την απόδοση στους Νικητές του Διαγωνισμού δώρων. Το πρώτο comment που θα κληρωθεί θα κερδίσει ένα παιδικό όχημα – τρακτέρ HiPP για τις πιο συναρπαστικές βόλτες, γεμάτο με προϊόντα HiPP, ενώ και η μαμά ή ο μπαμπάς που έχει γίνει tag θα κερδίσει επίσης προϊόντα HiPP.​ Επιπλέον, ένα ακόμη comment που θα κληρωθεί, αλλά και o φίλος που έχει γίνει tag, θα κερδίσουν προϊόντα HiPP (εφεξής τα «Δώρα»). Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και τα Δώρα που θα δοθούν είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή. Τα Δώρα είναι ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Τα Δώρα παρέχονται αποκλειστικά και μόνο εξ’ αφορμής και με αιτία τον Διαγωνισμό.

3. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής καλούμενοι ως «Συμμετέχοντες»).

4. Αποκλεισμός συμμετεχόντων: Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα και οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α΄και β΄ βαθμού των εργαζομένων αυτών. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας ή της Συνεργάτιδας Εταιρείας.

5. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 10/04/2024, ώρα 11:00:00 (εφεξής η «Έναρξη της Ενέργειας»), έως την 19/04/2024, ώρα 23:59:59 (εφεξής η «Λήξη της Ενέργειας»). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δε θα λαμβάνονται υπόψη και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό. Οι Νικητές θα αναδειχθούν με κλήρωση, τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθούν στη σελίδα μας στο Instagram, μέσα στις τρεις (3) επόμενες εργάσιμες ημέρες από την ημέρα λήξης του Διαγωνισμού.

6. Τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό: Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να δηλώσει, με μία λέξη, μία αξία της HiPP, καθώς επίσης και να κάνει tag (να προσθέσει ηλεκτρονικά) έναν φίλο ή μία φίλη του με τη μορφή «comment-σχολίου» στο σχετικό post του Διαγωνισμού, που θα δημοσιευτεί στη σελίδα της HiPP Greece στο Instagram: www.instagram.com/hippgreece, στις 10/04/2024. Για τη συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

7. Ως “έγκυρη συμμετοχή” νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία συντρέχουν σωρευτικά τα κατωτέρω:

α) Έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 6 ανωτέρω.

β) Δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Συνεργάτιδας Εταιρείας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου.

γ) Δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη, και

δ) Έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στον διαδικτυακό τόπο της HiPP Greece στο Instagram, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη της Ενέργειας μέχρι τη Λήξη της Ενέργειας.

8. Η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου.

9. Διευκρινίζεται ότι οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή υποβολή των στοιχείων τους. Η υποβολή της συμμετοχής του κάθε Συμμετέχοντος συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και συγκατάθεση του συμμετέχοντος στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

10. Ανακοίνωση των Νικητών: Τα ονόματα των Νικητών θα ανακοινωθούν με σχετικό post (δημοσίευση), το οποίο θα δημοσιευτεί στη σελίδα της Hipp Greece στο Instagram: (https://www.instagram.com/hippgreece),  έως και 3 εργάσιμες ημέρες μετά την κλήρωση. Οι Νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Διοργανώτρια με αποστολή inbox μηνύματος στην ίδια σελίδα, με τα εξής στοιχεία: όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση, έως τις 25/04/2024 και ώρα 12:00 μ.μ.

11. Σε περίπτωση που οι Νικητές δεν επικοινωνήσουν με τη Διοργανώτρια για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανόμενων και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας) ή αρνηθούν τα Δώρα, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί των σχετικών Δώρων και τα Δώρα θα επανέλθουν αυτοδικαίως στη Διοργανώτρια, η οποία θα δικαιούται να διαθέσει με άλλον τρόπο ή και να μη διαθέσει περαιτέρω τα Δώρα. Η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει μέσω του inbox της σελίδας στο Instagram: (https://www.instagram.com/hippgreece),  για τον κανονισμό αποστολής των Δώρων.

12. Τα Δώρα των Νικητών θα παραδοθούν στους Νικητές στην ταχυδρομική τους διεύθυνση, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τη Διοργανώτρια. Κατά την παραλαβή των Δώρων, οι Νικητές θα επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή το ισχύον διαβατήριό τους. Σε περίπτωση αδυναμίας οποιουδήποτε Νικητή να παραλάβει το Δώρο του κατά τα ως άνω περιγραφόμενα, το Δώρο δύναται να παραλάβει νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

13. Ευθύνη: Η Διοργανώτρια και η Συνεργάτιδα Εταιρεία, οι διευθυντές, στελέχη ή υπάλληλοι αυτών και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί στα Δώρα, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Συγκεκριμένα, τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κτλ. έναντι της Διοργανώτριας.

14. Επίσης, η Διοργανώτρια και η Συνεργάτιδα Εταιρεία δε φέρουν καμία ευθύνη εάν ο εκάστοτε Νικητής αδυνατεί, έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο ή έχει επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει και να αξιοποιήσει το Δώρο ή εάν τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει δεν είναι ορθά ή εάν ο λογαριασμός του στο Instagramέχει στο μεταξύ, για οποιονδήποτε λόγο, απενεργοποιηθεί ή εάν δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές, οι Νικητές χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί του Δώρου και το τελευταίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να διαχειριστεί το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση της και διακριτική της ευχέρεια.

15. Τα σχόλια και οι απαντήσεις με τα οποία θα λαμβάνουν μέρος οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία ή/και δικαιώματα τρίτων. Οποιαδήποτε αναφορά ή σχόλιο χρήστη-συμμετέχοντα με ανήθικο, υβριστικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσβλητικό περιεχόμενο και διαδόσεις για τη Διοργανώτρια ή/και τη Συνεργάτιδα Εταιρεία ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και οποιαδήποτε αναφορά που προσβάλλει τα χρηστά ήθη ή τη νομιμότητα, κατά την κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Συνεργάτιδας Εταιρείας, θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια ή/και η Συνεργάτιδα Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείουν την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου χωρίς προειδοποίηση, καθώς επίσης και να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, τα σχόλια και οι απαντήσεις δε θα πρέπει να παραβιάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προσωπικά δεδομένα, δικαιώματα προσωπικότητας ή άλλα δικαιώματα τρίτων. Οι Συμμετέχοντες ευθύνονται έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Συνεργάτιδας Εταιρείας για κάθε θετική ή αποθετική ζημία αυτές υποστούν, καθώς και για οιαδήποτε έξοδα ή δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών) κληθούν αυτές να καταβάλουν συνεπεία των ως άνω.

16. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των Συμμετεχόντων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η Συνεργάτιδα Εταιρεία δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων ή των μηνυμάτων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν στον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

17. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

18. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον Διαγωνισμό. Η συμμετοχή των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό καθώς και η αποδοχή των Δώρων εκ μέρους των Νικητών ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής ευθύνης της Διοργανώτριας από πάσα ευθύνη συμπεριλαμβανομένης, χωρίς κανένα περιορισμό, ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη βλάβη.

19. Προσωπικά Δεδομένα: Η Διοργανώτρια και η Συνεργάτιδα Εταιρεία σεβόμενες τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων, δεσμεύονται να χρησιμοποιήσουν τα εν λόγω στοιχεία αποκλειστικά στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που υλικό που έχουν παράσχει οι Συμμετέχοντες χρειαστεί να αναδημοσιευτεί, όπως φωτογραφίες που έχουν μοιραστεί στη σελίδα HiPP Greece στο Instagram: (https://www.instagram.com/hippgreece),   αυτό θα συμβεί μόνο με την απαραίτητη συγκατάθεση των Συμμετεχόντων, αφού ερωτηθούν από τη Διοργανώτρια.

20. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια ή/και η Συνεργάτιδα Εταιρεία θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: των νικητών μόνον: α) όνομα προφίλ στο Instagram, β) ονοματεπώνυμο, γ) αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, δ) ηλεκτρονική διεύθυνση (email), ε) ταχυδρομική διεύθυνση, στ) άλλα στοιχεία τα οποία εμπεριέχονται στα έγγραφα ταυτοπροσωπίας, που δύναται να υποδεικνύονται κατά τα ανωτέρω από τη Διοργανώτρια ή/και τη Συνεργάτιδα Εταιρεία, προς τους σκοπούς επιβεβαίωσης της ταυτοπροσωπίας των νικητών.

21. Με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ο κάθε Συμμετέχων συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα όπως τα προσωπικά του στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια ή/και τη Συνεργάτιδα Εταιρεία, μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε μέσω των εταιρειών αυτών είτε μέσω συνεργατών τους που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους, αποκλειστικά για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

22. Η επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων των υποκειμένων των δεδομένων πραγματοποιείται κατόπιν συγκατάθεσής τους, την οποία μπορούν να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή ελεύθερα αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@hippgreece.gr. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης, η Διοργανώτρια ή/και η Συνεργάτιδα Εταιρεία δε θα είναι σε θέση να επεξεργαστεί τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και συνεπώς η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης εκ μέρους των Συμμετεχόντων ή/και των Νικητών δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν από την ανάκληση.

23. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των Νικητών θα είναι κατ’ αρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διοργανώτριας που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού ή/και οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Συνεργάτιδας Εταιρείας, οι οποίοι ομοίως είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της Διοργανώτριας.

24. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η Διοργανώτρια ή/και η Συνεργάτιδα Εταιρεία ενδέχεται να αξιοποιήσουν υπηρεσίες τρίτων μερών, όπου θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών, όπως, ενδεικτικά, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής ή και εταιρείες ταχυμεταφοράς (για τα στοιχεία των Νικητών) και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της Διοργανώτριας ή και για τον σκοπό της παράδοσης των Δώρων στους Νικητές.

25. Κατ’ εξαίρεση η Διοργανώτρια δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/παραγγελίας δικαστικής αρχής.

26. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και δε θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός της Ε.Ε.

27. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και θα καταστρέφονται εντός έξι (6) μηνών μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.

28. Οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, κατόπιν αιτήματός τους, αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.

29. Οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

30. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στη Διοργανώτρια, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@gerolymatos-int.com.

31. Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, Υπεύθυνος Επεξεργασίας ορίζεται η Εταιρεία «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα επί της οδού Ασκληπιού αριθμ. 13, ΤΚ 14568, Κρυονέρι Αττικής, Ελλάδα.

32. Οι Νικητές συναινούν στη δημοσιοποίηση του ονόματός τους (ονοματεπώνυμο & όνομα λογαριασμού Instagram) στον Λογαριασμό κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.

33. Τροποποίηση Όρων: Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει τον Διαγωνισμό, να παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα, καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, ανακοινώνοντας το γεγονός στη σελίδα της HiPP Greece στο Instagram: (https://www.instagram.com/hippgreece). Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε που, ενδεχομένως, ματαιωθεί ο εν λόγω Διαγωνισμός, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχεια του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

34. Αποδοχή Όρων: Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή α) όλων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και β) όλων των όρων χρήσης του Instagram και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή και τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας και της Συνεργάτιδας Εταιρείας. Ρητά, επίσης, διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η Συνεργάτιδα Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή και οποιουδήποτε τρίτου για παραβίαση εκ μέρους των Συμμετεχόντων των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Instagram.

35. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, σλόγκαν, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

36. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στον διαδικτυακό τόπο της HiPP στο Instagram: (https://www.instagram.com/hippgreece).

37. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε τυχόν διαφορά, σχετικά με τον Διαγωνισμό, θα επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.