Η βιωσιμότητα ως μια φιλοσοφία της εταιρείας

Βιωσιμότητα σημαίνει να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ των τριών διαστάσεων της οικολογίας, της οικονομίας και των κοινωνικών πτυχών.

Αν σχεδιάζουμε το περιβάλλον μας, την κοινωνική μας ζωή και την οικονομία μας με βιώσιμο τρόπο, τότε θα έχουμε ένα μέλλον και θα διασφαλίσουμε τις ευκαιρίες των μελλοντικών γενεών να διάγουν μια ζωή που να αξίζει. Εμείς ενεργούμε με βιώσιμο τρόπο αν αυτό που κάνουμε μπορεί να συνεχιστεί για πάντα, δεδομένου ότι οι συνθήκες είναι οι ίδιες.